REI'sROOM@JP


03
Category: ★TALK   Tags: ---

整理進行式圖跟文完全無關。(這是開場

雖然還沒完結,不過一切漸漸理出頭緒了。

又想起那句以前寫過的話。

心與心的距離啊…欸。1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom